Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wandelen langs Kusten is eigendom van Frank De Saedeleer, Steenweg 651, 9470 Denderleeuw, België en is geregistreerd onder het BTW nummer BE0848.039.821. 

Inhoud

  1. Algemene voorwaarden Reisinfo
  2. Algemene voorwaarden betreffende betreffende Verkoop op Afstand van E-dossiers en Wandelkaarten.
  3. Algemene voorwaarden Reisorganisaties

 

Hoofdstuk 1 : ALGEMENE VOORWAARDEN
betreffende reisinfo

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, ze te begrijpen, ermee in te stemmen en erdoor gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De gebruiker is het, conform voornoemde rechten, wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

De gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons werd onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die aan deze website zijn gelinkt. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om op deze website nauwkeurige en actuele informatie op te nemen, maar kunnen  niet garanderen dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of de gebruiker zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Hoofdstuk 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
betreffende Verkoop op Afstand van E-dossiers en Wandelkaarten.

Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met

Frank De Saedeleer,
Steenweg 651
9470 Denderleeuw
België

Tel +32 477 688 760
email : frank@wandelenlangskusten.eu
BTW nr : 0849039821

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de betreffende hyperlinks op de website www.wandelenlangskusten.eu , dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

HERROEPINGSSRECHT
Art. 3
Gezien onze e-dossiers onmiddellijk na de betaling worden gedownload en de wandelkaarten binnen de 24 uur na de betaling worden verstuurd beschikt de klant, overeenkomstig Art. VI.53 van de wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument, niet over een herroepingssrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

BETALING
Art. 4
Betaling gebeurt steeds elektronisch via betaalkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

UITVOERING
Art. 5
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via betaalkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving. Enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 6
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd.

 
Hoofdstuk 3 - ALGEMENE VOORWAARDEN
betreffende Reisorganisaties.

VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN
Frank De Saedeleer (hierna de "reisorganisator" genoemd) is als reisorganisator  aangesloten bij het Garantiefonds Reizen (Lic. 9030) en verzekerd tegen insolvabiliteit ter bescherming van de consument bij verzekeringsmaatschappij ‘Allianz’ en erkent de bevoegdheid en de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.  U kan deze hier downloaden.

HOTELS & ACCOMMODATIE
Wanneer de genoemde hotels niet meer beschikbaar zijn, zullen alternatieven voorgesteld worden, de route zelf zal niet of minimaal wijzigen. Bij prijswijziging wordt dit eerst aan de klant voorgelegd.

VÓÓR VERTREK
Zorg dat u in het bezit bent van de juiste identiteitspapieren. Reizigers met de Belgische nationaliteit (ook kinderen)  moeten in het bezit zijn van een eigen identiteitskaart met foto. Uw identiteitskaart dient nog minstens 3 maanden geldig te zijn na terugkeer in België. Voor eventuele complicaties wijst de reisorganisator alle verantwoordelijkheid af.

BETALING
De betaling van uw voorschot en saldo dient te gebeuren voor de opgegeven vervaldag die vermeld staat op uw bestelbon of factuur.

PRIJZEN
1. De aangeduide prijzen vermelden uitdrukkelijk de aard en specificaties van de dienst.
2. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen,aangeduid staan.

DIENSTREGELING
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, ook indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. Deze kosten worden steeds vermeerderd met de kosten, aangerekend door de betrokken maatschappij(en) (vervoer, verhuur, hotel, …) en de poliskosten van de annuleringsverzekering.
2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator.
3.  De vliegtuigtickets moeten meteen na boeking betaald en uitgeschreven worden. Vanaf dan gelden de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en zijn onze algemene voorwaarden niet meer van toepassing.  
4.  tot 50 dagen voor de afreis : 25% van de reissom, van 50 tot 25 dagen voor de afreis 50% van de reissom, indien minder dan 25 dagen voor de afreis : 100% van de reissom

AANSPRAKELIJKHEID
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, aanpassingen of annuleringen van ferrytrajecten of vluchten enz. waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.

KLACHTENREGELING
1. Eventuele klachten dienen ten laatste 14 dagen na de reis schriftelijk overgemaakt te worden aan de reisorganisator.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een attest uitgaande van de betrokken logiesverstrekker en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.